PRAVIDLÁ FLORBALU | LFL

sezóna 2020/2021
Levice online - regionálny portál pre levický okres a okolie - Leviceonline.sk
Logo LFL

Pravidlá florbalu SZFB (Edícia 2018)


Pravidlá florbalu a ich výklad
Logo SZFB

Platné od 1. júla 2018

Podľa oficiálnych pravidiel florbalu
IFF – International Floorball Federation
vydal
Slovenský zväz florbalu 2018

Pravidlá si môžete prečítať na oficiálnej stránke SZFB:
Pravidlá florbalu a ich výklad

Nazad hore

OBSAH

PREDSLOV
PODMIENKY HRY

PREDSLOV

Pravidlá florbalu Edícia 2014 2018 boli publikované v septembri 2013 decembri 2017.

Aj napriek tomu, že v práci s pravidlami florbalu nastal pokrok, uvedomujeme si, že ešte vždy môžu existovať nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť.

Každý účastník hry by mal poznať celé pravidlá. Snažíme sa, aby zápasy boli čo najzábavnejšie, najbezpečnejšie, férové a pravidlá boli ľahko pochopiteľné pre hráčov, trénerov, divákov i zástupcov médií.

Budeme vďační za všetky podnety, nápady i konštruktívnu kritiku, ktoré nám pomôžu v ďalšej práci. Uvedomujeme si, že vzhľadom na rýchly vývoj štýlu hry, sa aj pravidlá budú musieť meniť rýchlo.

Nezabúdajme, že pravidlá platia pre mužský i ženský florbal, aj pre všetky úrovne súťaže. Pre lepšiu prehľadnosť sa v texte bude používať len rod mužský.

Pravidlá hovoria, že celá výstroj musí byť označená. Súčasťou všetkých značiek (na mantineloch, bránkach, hokejkách aj loptičkách) je aj logo IFF. Obdobne sú označené mriežky masiek na tvár, ktoré majú označenie IFF na ľavej strane.

Osobné ochranné pomôcky (masky na tvár, ochranné okuliare) sú certifikované značkou CE, preto známku IFF mať nemusia.

Klubom, družstvám alebo hráčom, ktorí sa rozhodnú používať ochranné okuliare, IFF odporúča používať také ochranné pomôcky, ktoré sú schválené pre florbal (označenie CE s textom "doporučené IFF").

IFF nešpecifikuje povinné používanie ochranných okuliarov, ale odporúča ich používanie hráčom mladším ako 16 rokov.

IFF odporúča Národným asociáciám zaviesť v období platnosti týchto Pravidiel povinné používanie ochranných okuliarov hráčom mladším ako 17 rokov a počas rovnakého obdobia odporučiť používanie ochranných okuliarov hráčom mladším ako 19 rokov.

PODMIENKY HRY

Florbal sa hrá formou zápasu medzi dvoma družstvami. Cieľom hry je, pri dodržaní stanovených pravidiel hry, dať viac gólov než súper.

Florbal je halový šport. Hrá sa na tvrdom rovnom povrchu na mieste schválenom riadiacim orgánom.

1. HRACIA PLOCHA

101 Rozmery ihriska

 1. Ihrisko má rozmery 40 m x 20 m, je ohraničené mantinelmi so zaoblenými rohmi. Mantinely musia byť schválené IFF a patrične označené. Ihrisko je obdĺžnikové , rozmery udávajú dĺžku x šírku. Minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m.

102 Značky na ihrisku

 1. Každé značenie sa robí 4 - 5 cm širokými čiarami jasnou, dobre viditeľnou farbou.
 2. Stredová čiara a stredový bod sú vyznačené. Stredová čiara je rovnobežná s kratšími stranami ihriska a delí ho na 2 polovice.
 3. Veľké bránkovisko s rozmermi 4 m x 5 m je vyznačené 2,85 m od kratšej strany ihriska. Veľké bránkovisko je obdĺžnikové, rozmery udávajú dĺžku x šírku vrátane čiar. Veľké bránkovisko je umiestnené centrálne, vzhľadom na dlhé strany ihriska.
 4. Malé bránkovisko s rozmermi 1 m x 2,5 m je vyznačené 0,65 m pred zadnou čiarou veľkého bránkoviska. Malé bránkovisko je obdĺžnikové, rozmery udávajú dĺžku x šírku vrátane čiar. Malé bránkovisko je umiestnené centrálne, vzhľadom na dlhé strany ihriska.
 5. Zadné čiary malého bránkoviska slúžia zároveň ako bránkové čiary. Značky na umiestnenie bránok musia byť vyznačené na zadných čiarach malého bránkoviska tak, aby vzdialenosť medzi nimi bola 1,6 m. Bránkové čiary sú umiestnené centrálne, vzhľadom k dlhým stranám ihriska. Značky, ktoré vyznačujú pozíciu bránok, musia byť označené prerušením na zadných čiarach malého bránkoviska, alebo krátkymi čiarami, ktoré sú kolmé na zadné čiary malého bránkoviska.
 6. Body na vhadzovanie sú vyznačené na stredovej čiare a na pomyselných predĺžených bránkových čiarach 1,5 m od dlhých strán ihriska a ich priemer nepresahuje 30 cm. Body na vhadzovanie môžu byť vyznačené krížom. Body na stredovej čiare môžu byť pomyselné.

103 Bránky

 1. Bránky, schválené IFF a patrične označené, musia stáť tyčkami na vyznačených bodoch. Otvorené časti oboch bránok smerujú k stredovému bodu.

104 Priestory na striedanie

 1. Priestory na striedanie majú dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska 5 m od stredovej čiary. Patria k nim aj hráčske lavice. Priestory na striedanie musia byť označené na obidvoch stranách mantinelu. Šírka priestoru na striedanie nesmie presiahnuť 3 m (merané od mantinelu). Hráčske lavice musia byť umiestnené v primeranej vzdialenosti od mantinelu. Musia poskytovať miesto pre 19 osôb. Priestory na striedanie môžu byť vyznačené aj na hornej hrane mantinelu odlišnou farbou.

105 Trestné lavice a stolík zapisovateľov

 1. Stolík zapisovateľov a trestné lavice sú umiestnené oproti priestorom na striedanie pri stredovej čiare v primeranej vzdialenosti od mantinelu. Každé družstvo má vlastnú trestnú lavicu. Trestné lavice sú umiestnené po oboch stranách stolíka zapisovateľov. Na každej z nich musí byť miesto aspoň pre 2 hráčov. Priestory pre trestné lavice majú dĺžku 2 m a začínajú 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Výnimku pre umiestnenie trestných lavíc a stolíka zapisovateľov môže povoliť riadiaci orgán. V takom prípade musí byť minimálna vzdialenosť medzi trestnou lavicou a striedačkou 2 m.

106 Kontrola ihriska

 1. Rozhodcovia v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom zápasu musia skontrolovať hraciu plochu a dozrieť na odstránenie zistených nedostatkov. Nedostatky, ktoré sa nedajú do začiatku zápasu odstrániť, musia byť zaznamenané. Za odstránenie nedostatkov a udržanie hracej plochy v bezpečnom stave počas celého zápasu sú zodpovední usporiadatelia. Všetky nebezpečné predmety musia byť z plochy odstránené alebo zabezpečené tak, aby nemohli spôsobiť zranenie.

2. ČAS HRY

201 Riadny hrací čas

 1. Riadny hrací čas je 3 x 20 minút s dvomi 10-minútovými prestávkami, počas ktorých si družstvá vymenia strany. Riadiaci orgán môže schváliť výnimky, pre kratší hrací čas (nie kratší ako 2 x15 minút), kratšie alebo dlhšie prestávky. Zároveň s výmenou strán dochádza i k výmene priestorov na striedanie. Domáce družstvo si pred začiatkom zápasu vyberie stranu. Každá tretina začína vhadzovaním na stredovom bode. Zapisovatelia sú zodpovední za spustenie sirény, alebo iného vhodného zvukového signálu, na konci každej tretiny, ak sa tak nedeje automaticky. Každá tretina, či celý zápas končí so začiatkom sirény. Čas prestávky sa začína merať okamžite po skončení tretiny. Družstvá sú zodpovedné za ich včasný nástup na hraciu plochu po prestávke. Ak je, podľa názoru rozhodcov, jedna strana ihriska v lepšom stave, družstvá si vymenia strany aj v polovici tretej tretiny. O tejto výmene sa musí rozhodnúť ešte pred začiatkom tretej tretiny. Ak sa tak stane, hra bude pokračovať vhadzovaním na stredovom bode.
 2. Hrací čas je čistý. Čistý hrací čas znamená, že čas sa zastaví vždy, keď je hra prerušená signálom rozhodcov a spustí sa v momente, keď je loptička v hre. V prípade mimoriadneho prerušenia sa použije trojitý signál (čo treba považovať za mimoriadne prerušenie, rozhodne rozhodca). Za mimoriadne prerušenie hry sa vždy považuje: zničenie loptičky, rozpojenie mantinelu, zranenie hráča, premeriavanie výstroje, prítomnosť neoprávnených osôb alebo predmetov na hracej ploche, úplný alebo čiastočný výpadok osvetlenia, omylom spustená siréna. Ak sa mantinel rozpojí, hra môže pokračovať až dovtedy, kým sa loptička nedostane do jeho blízkosti. V prípade zranenia sa hra zastaví len vtedy, ak rozhodca usúdi, že zranenie je vážne, alebo že zranený hráč ovplyvňuje hru. Riadiaci orgán súťaže môže určiť, v ktorých súťažiach sa čistý čas používať nebude. V takom prípade sa čas zastavuje len vtedy, ak padne gól, pri vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Počas posledných 3 minút riadneho hracieho času sa vždy meria čistý hrací čas. Počas trestného strieľania je hrací čas zastavený.

202 Time-out

 1. Počas zápasu má každé družstvo nárok na 1 time-out, ktorý sa označí trojitým signálom. Začne sa ihneď po prerušení hry. O time-out môžu kapitáni, alebo členovia realizačného tímu, požiadať kedykoľvek, aj v súvislosti s inkasovaným gólom a trestným strieľaním (okrem trestného strieľania po predĺžení). Ak je time-out vyžiadaný počas prerušenia, vykoná sa okamžite (ak rozhodca usúdi, že by mohol negatívne ovplyvniť situáciu súpera, prebehne až počas nasledujúceho prerušenia). Priznaný time-out musí byť vždy využitý (ak však družstvo strelí gól, môže svoju žiadosť o time-out zrušiť). Time-out začne plynúť po ďalšom signále rozhodcov, len čo sú hráči pri svojej striedačke a rozhodca pri stolíku zapisovateľov. Ďalší signál rozhodcov po 30 sekundách ukončí time-out a hra pokračuje podľa príčiny prerušenia. Potrestaný hráč sa time-outu nesmie zúčastniť.

203 Predĺženie

 1. Ak sa zápas v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, musí nasledovať 10-minútové predĺženie. Hrá sa dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 2-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Počas predĺženia sa čas meria ako v riadnom hracom čase. Predĺženie sa nedelí na tretiny. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú trestné strieľania.

204 Trestné strieľania po predĺžení

 1. Trestné strieľanie vykoná z každého družstva postupne 5 hráčov v poli (každý hráč má 1 strieľanie). Ak sa nerozhodne, tí istí hráči strieľajú po jednom, kým sa nerozhodne (pri trestnom strieľaní sa družstvá striedajú po jednom hráčovi). Bránku, na ktorú sa bude strieľať, určí rozhodca. O poradí družstiev pri trestnom strieľaní losujú kapitáni. Víťaz rozhodne, kto začne. Kapitáni, alebo členovia realizačných tímov, písomne informujú rozhodcov a stolík zapisovateľov o číslach a presnom poradí hráčov, ktorí nastúpia na trestné strieľanie. Rozhodcovia sú zodpovední za to, že trestné strieľania prebehnú tak, ako boli nahlásené. Ak sa počas trestného strieľania rozhodne, zápas sa skončí (víťaz vyhráva s konečným výsledkom plus 1 gól). Počas 1.série trestných strieľaní je rozhodnuté, ak jedno družstvo vedie o vyšší počet gólov, ako je počet strieľaní, ktoré má ešte súper k dispozícii. Počas extra sérií trestných strieľaní je rozhodnuté, ak jedno družstvo strelilo o 1 gól viac ako druhé, pričom obe družstvá uskutočnili rovnaký počet trestných strieľaní. Počas trestných strieľaní v extra sériách nemusia hráči nastúpiť v rovnakom poradí ako v základnej sérii. Hráč však nesmie uskutočniť 3. strieľanie, kým všetci ostatní nominovaní hráči nestrieľali 2-krát, atď... Ak niektorému hráčovi počas trestného strieľania bude uložený akýkoľvek trest, kapitán družstva musí rozhodnúť o jeho nahradení iným hráčom v poli, ktorý pôvodne na trestné strieľania nominovaný nebol. Ak je takto potrestaný brankár, musí byť nahradený náhradným brankárom. Ak družstvo náhradného brankára nemá, má družstvo 3 minúty na to, aby hociktorého hráča z poľa, ktorý nebol nominovaný na trestné strieľanie, vybavil na post brankára. Tieto 3 minúty sa nesmú využiť na jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise zo zápasu aj s časom výmeny. Ak družstvo nemôže na trestné strieľanie nominovať 5 hráčov, môže uskutočniť len toľko strieľaní, koľko hráčov nominovali. Toto platí aj pre extra série trestných strieľaní.

3. ÚČASTNÍCI HRY

301 Hráči

 1. Každé družstvo môže využiť maximálne 20 hráčov, ktorí musia byť uvedení v zápise o stretnutí. Hráči môžu byť hráčmi v poli alebo brankármi. Hráči neuvedení v zápise o stretnutí, sa nesmú do zápasu zapojiť, ani byť vo vlastnom priestore na striedanie.
 2. Počas hry je maximálny počet hráčov na ihrisku 6, z toho 1 brankár, alebo 6 hráčov v poli. Aby rozhodca mohol zápas začať, každé družstvo musí mať aspoň 5 hráčov v poli a 1 brankára v predpísanej výstroji. Ak toto niektoré družstvo nedodrží, zápas sa skončí výsledkom 5:0 pre družstvo, ktoré sa neprevinilo. Počas zápasu musí byť každé družstvo schopné hrať na ploche aspoň so 4 hráčmi, v opačnom prípade sa zápas skončí 5:0 pre družstvo, ktoré sa neprevinilo. Ak by však v danom momente bolo dosiahnuté skóre výhodnejšie, stane sa konečným výsledkom skutočné skóre zápasu.

302 Striedanie hráčov

 1. Hráči sa môžu striedať kedykoľvek počas zápasu, počet striedaní je neobmedzený. Striedať sa musí len vo vlastnom priestore na striedanie. Hráč, ktorý opúšťa plochu, musí prekročiť mantinel skôr, ako striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu. Ak zranený hráč opúšťa hraciu plochu mimo tohto priestoru, môže byť nahradený iným hráčom až po prerušení hry. Krvácajúci hráč sa môže zapojiť do hry až po zastavení krvácania.

303 Osobitné pravidlá pre brankárov

 1. Všetci brankári musia byť označení v zápise o stretnutí veľkým písmenom “G“. Hráč, ktorý je označený ako brankár, sa nemôže v tom istom zápase objaviť ako hráč v poli s hokejkou. Ak musí byť brankár, kvôli zraneniu alebo vylúčeniu, nahradený hráčom v poli, má družstvo maximálne 3 minúty na jeho výmenu. Tento čas sa nemôže využiť na jeho rozcvičenie. Do zápisu o stretnutí sa uvedie meno nového brankára a čas výmeny.
 2. Ak brankár počas hry opustí veľké bránkovisko, je považovaný za hráča v poli dočasne bez hokejky, kým sa nevráti späť. Toto pravidlo neplatí pri vyhadzovaní loptičky. Za opustenie veľkého bránkoviska sa považuje situácia, keď sa žiadna časť brankárovho tela nedotýka povrchu veľkého bránkoviska (brankár však vo vlastnom bránkovisku vyskočiť môže). Čiary sa považujú za súčasť veľkého bránkoviska.

304 Osobitné pravidlá pre kapitánov družstiev

 1. Každé družstvo musí mať kapitána, ktorý je označený v zápise o stretnutí veľkým písmenom “C“. Výmena kapitána je povolená len v prípade jeho zranenia, choroby alebo vylúčenia do konca zápasu. Musí byť spolu s časom zmeny uvedená v zápise o stretnutí. Nahradený kapitán už v tomto zápase úlohu kapitána zastávať nemôže.
 2. Právo komunikovať s rozhodcami má len kapitán, zároveň je povinný s nimi spolupracovať. Kapitán komunikuje s rozhodcami vhodným spôsobom. Potrestaný kapitán toto právo stráca, ak ho rozhodca sám nevyzve. Družstvo počas vylúčenia svojho kapitána nemá možnosť komunikovať s rozhodcami. Výnimkou je žiadosť realizačného tímu o time-out. Ak rozhodcovia považujú diskusiu za potrebnú, musí sa uskutočniť mimo ihriska na chodbe, nikdy však nie v šatni rozhodcov.

305 Realizačný tím

 1. Každé družstvo môže do zápisu o stretnutí uviesť maximálne 5 členov realizačného tímu. Žiadne ďalšie osoby okrem osôb uvedených v zápise o stretnutí nemajú prístup do vlastného priestoru na striedanie. S výnimkou time-outu nikto z realizačného tímu nesmie vstúpiť na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcov. Počas celého zápasu sa musia všetci členovia zdržiavať vo vlastnom priestore na striedanie, odkiaľ vydávajú aj všetky pokyny. Vedúci družstva musí pred začiatkom zápasu podpísať zápis o stretnutí. Po začiatku zápasu už nie sú prípustné žiadne doplnky, okrem možnej úpravy nesprávneho očíslovania hráčov. Ak je člen realizačného tímu nahlásený zároveň aj ako hráč, považuje sa, v nejasných situáciách v prípade priestupkov v priestore pre striedanie, za hráča.

306 Rozhodcovia

 1. Zápas riadia a kontrolujú 2 rovnocenní rozhodcovia. Rozhodcovia majú právo ukončiť zápas, ak existuje reálna hrozba, že zápas nemôže pokračovať podľa pravidiel.

307 Stolík zapisovateľov

 1. Všetci zapisovatelia musia byť na svojich miestach, musia byť nestranní, zodpovedajú za zápis o stretnutí, meranie hracieho času, meranie trestov, ostatné časomeračské a prípadné hlásateľské úkony.

4. VÝSTROJ

401 Výstroj hráčov

 1. Všetci hráči v poli musia mať oblečené dresy, ktoré pozostávajú z trička, treniek a štucní, ženy môžu mať namiesto trenírok oblečené krátke sukne alebo šaty (tričko a krátka sukňa v jednom). Všetci hráči v poli musia mať dresy úplne rovnaké. Dresy družstva môžu mať ľubovoľné farebné kombinácie, ale tričká nesmú byť sivé. Ak rozhodca usúdi, že družstvá sa na základe dresov od seba nedajú rozoznať, hosťujúce družstvo sa musí prezliecť. Štulpne sú súčasťou dresu, siahajú po kolená, a ak riadiaci orgán rozhodne, musia ich mať družstvá vzájomne rozlíšiteľné.
 2. Všetci brankári musia mať oblečené dlhé nohavice a tričko.
 3. Všetky tričká musia byť očíslované. Tričká sú očíslované rôznymi celými číslami jasne viditeľnými arabskými číslicami na chrbte a na hrudi. Výška čísel na chrbte je minimálne 200 mm a na hrudi minimálne 70 mm. Tričká môžu mať čísla od 1 do 99 vrátane, ale číslo 1 nesmie mať hráč v poli. Ak sa do zápasu zapojí nesprávne očíslovaný hráč, musí sa zápis o stretnutí opraviť a priestupok nahlásiť riadiacemu orgánu.
 4. Všetci hráči musia mať obuv. Obuv je športová, nie na vonkajšie nosenie. Ponožky nesmú byť na obuvi. Ak hráč počas hry stratí jednu alebo obidve tenisky, môže bez nich v hre pokračovať do nasledujúceho prerušenia hry.

402 Výstroj rozhodcov

 1. Rozhodcovia musia mať oblečené tričká, čierne trenírky a čierne štulpne. Farebná kombinácia rozhodcovských dresov musí byť rovnaká.

403 Špeciálna výstroj brankára

 1. Brankár nesmie používať hokejku.
 2. Brankár musí mať na tvári nasadenú patrične označenú masku, ktorá sa zhoduje s Materiálovými predpismi IFF. Toto platí iba počas hry na ihrisku. Všetky úpravy masky sú zakázané s výnimkou jej zafarbenia.
 3. Brankár môže používať akúkoľvek ochrannú výbavu, žiadna z nich však nesmie slúžiť na chytanie striel. Brankár smie používať prilbu a tenké rukavice. Látky, ktoré sa lepia alebo ovplyvňujú trenie, sú zakázané. V bránke ani na bránke nesmú byť ponechané žiadne predmety. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky).

404 Špeciálna výstroj kapitána družstva

 1. Kapitán družstva musí mať na ramene pásku. Páska musí byť na ramene jasne viditeľná. Používať lepiacu pásku ako kapitánsku pásku, nie je dovolené.

405 Osobná a ochranná výbava hráčov

 1. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie. Osobná výbava zahŕňa ochranné a zdravotné pomôcky, ochranné okuliare, hodinky, náušnice apod. O tom, čo možno považovať za bezpečné, rozhodne rozhodca. Všetka osobná výbava by mala byť, pokiaľ je to možné, pod dresom. Ak predpis príslušnej súťaže neustanoví inak, všetko spodné či funkčné oblečenie pod dres musí mať rovnakú farbu s prevládajúcou farbou trička alebo trenírok s tým, že na nohách môže mať čiernu farbu. Na hlave je povolená len elastická čelenka (bez uzlov). Všetky druhy dlhých nohavíc sú pre hráčov v poli zakázané. Výnimky smie povoliť len riadiaci orgán na základe písomnej žiadosti.
 2. Ak hráč používa ochranné okuliare, musia byť príslušne označené a v zhode s Materiálovými predpismi IFF. Všetky úpravy okuliarov sú zakázané. Ak hráč počas hry stratí okuliare, môže pokračovať v hre do nasledujúceho prerušenia.

406 Loptička

 1. Loptička musí byť schválená IFF a príslušne označená. Povrch loptičky musí byť jednofarebný, nesmie mať fluorescenčnú farbu (ani vnútorná farba loptičky nesmie byť fluorescenčná).

407 Hokejka

 1. Hokejka musí byť schválená IFF a príslušne označená. Všetky úpravy hokejky, okrem skrátenia, sú zakázané. Palica môže byť obmotaná nad značkou úchopu, ale pritom nesmú byť prekryté žiadne schvaľovacie či iné oficiálne značky.
 2. Čepeľ nesmie byť ostrá, jej zakrivenie nesmie presiahnuť 30 mm. Všetky úpravy čepele, okrem úpravy zakrivenia, sú zakázané. Zakrivenie čepele sa meria ako vzdialenosť od spodného okraja najvyššieho bodu vnútornej strany čepele a rovného povrchu, na ktorom hokejka leží. Výmena čepele je povolená, ak je čepeľ schválená a s palicou majú rovnakú značku. Nová čepeľ nesmie byť zoslabená. Polepenie spojnice medzi čepeľou a palicou je povolené, ale takto prekrytých môže byť maximálne 10 mm viditeľnej čepele.

408 Výbava rozhodcu

 1. Rozhodcovia musia mať stredne veľké plastické píšťalky, meradlo a červené karty. Výnimku na iný typ píšťaliek môže povoliť riadiaci orgán.

409 Výbava stolíka zapisovateľov

 1. Zapisovatelia musia mať všetky veci, ktoré potrebujú pri výkone svojej činnosti.

410 Kontrola výstroje

 1. O kontrole a premeriavaní všetkej výstroje rozhodujú rozhodcovia. Kontrola prebieha pred zápasom i počas zápasu. Nevhodnú výstroj, vrátane chybnej hokejky, (neráta sa meranie zakrivenia hokejky), ktorá sa zistí pred alebo počas zápasu, musí dať hráč do vyhovujúceho stavu, až potom môže nastúpiť na zápas, prípadne v zápase pokračovať. Priestupky, ktoré sa týkajú dresov hráčov, môžu byť potrestané najviac 1 trestom pre družstvo počas zápasu. Akékoľvek chyby vo výstroji hráčov musia byť zaznačené v zápise o stretnutí. Počas kontroly môžu byť pri stolíku zapisovateľov len obaja kapitáni a kontrolovaný hráč. Po kontrole výstroje hra pokračuje podľa príčiny prerušenia.
 2. O premeranie zakrivenia, kontrolu schvaľovacej známky na hokejke alebo na mriežke masky na tvár, či o kontrolu kombinácie palice a čepele môže požiadať kapitán družstva. Kapitán má právo upozorniť rozhodcov aj na iné chyby v súperovej výstroji. Rozhodcovia rozhodnú, či kontrolu vykonajú. O premeranie zakrivenia, o kontrolu schvaľovacej známky na hokejke alebo na mriežke masky na tvár, či o a kontrolu kombinácie palice a čepele možno požiadať kedykoľvek, ale vykoná sa až počas prerušenia hry. Ak sa o kontrolu požiada počas prerušenia, vykoná sa okamžite, aj vtedy, ak súvisí so streleným gólom a trestným strieľaním, ak to podľa názoru rozhodcov negatívne neovplyvní súperovu situáciu. V opačnom prípade sa kontrola vykoná až počas nasledujúceho prerušenia. Rozhodcovia sú povinní na žiadosť kapitána skontrolovať zakrivenie, schválenie hokejky, či mriežky alebo kombináciu palice s čepeľou, ale počas 1 prerušenia je povolená len 1 kontrola pre 1 družstvo. Počas kontroly môžu byť pri stolíku zapisovateľov len obaja kapitáni a kontrolovaný hráč. Po ukončení kontroly hra pokračuje podľa príčiny prerušenia.

5. ŠTANDARDNÉ SITUÁCIE

501 Všeobecné pravidlá pre štandardné situácie

 1. Ak je hra prerušená, pokračuje vždy štandardnou situáciou podľa príčiny prerušenia. Štandardné situácie sú: vhadzovanie, rozohranie, voľný úder, trestné strieľanie.
 2. Rozhodca vždy 1x zapíska, ukáže predpísaný signál a ukáže miesto štandardnej situácie. Po hvizde rozhodcu sa môže loptička vrátiť do hry, ak je na správnom mieste bez pohybu. Rozhodca najskôr ukáže predpísaný signál pre následok danej situácie a potom signál pre priestupok. Signál pre priestupok ukážu rozhodcovia len vtedy, ak to považujú za nutné, ale vždy, ak súvisí s vylúčením alebo trestným strieľaním. Ak, podľa názoru rozhodcov, nebude hra ovplyvnená, loptička nemusí byť vždy bez pohybu a na správnom mieste na rozohranie alebo voľný úder.
 3. Štandardná situácia nesmie byť bezdôvodne zdržovaná. O tom, či ide o bezdôvodné zdržovanie hry, rozhodnú rozhodcovia. Ak je tak, rozhodcovia predtým, ako urobia akékoľvek rozhodnutie, najskôr hráča upozornia.

502 Vhadzovanie

 1. Na začiatku každej tretiny alebo na potvrdenie regulárneho gólu sa vhadzuje na stredovom bode. Gól, ktorý bol dosiahnutý počas predĺženia alebo z trestného strieľania po skončení tretiny alebo rozhodujúci zápas, sa vhadzovaním nepotvrdzuje. Ak sa vhadzuje na stredovom bode, obidve družstvá musia byť na svojich poloviciach ihriska.
 2. Ak je hra prerušená a žiadne z družstiev nemôže rozohrať, mať voľný úder alebo trestné strieľanie, hra pokračuje vhadzovaním.
 3. Vhadzovanie sa koná na najbližšom bode na vhadzovanie podľa miesta loptičky pri prerušení.
 4. Všetci hráči, okrem tých, ktorí sa zúčastňujú na vhadzovaní, musia okamžite bez výzvy rozhodcov zaujať postavenie aspoň 3 m od loptičky vrátane hokejky. Povinnosťou rozhodcov je pred vhadzovaním skontrolovať, či sú obidve družstvá na vhadzovanie pripravené a na správnych miestach.
 5. Na vhadzovaní sa zúčastňuje z každého družstva 1 hráč z poľa. Lopta musí byť zahraná hokejkou. Hráči stoja pred vhadzovaním čelom ku krátkej strane súperovej polovice ihriska bez fyzického kontaktu. Chodidlá oboch hráčov musia byť v rovnakej vzdialenosti od stredovej čiary a kolmo na stredovú čiaru. Hokejky sa držia bežným spôsobom, oboma rukami nad značkou najnižšieho úchopu. Čepele sú kolmo na stredovú čiaru po oboch stranách loptičky bez toho, aby sa jej dotýkali. Bežné držanie je spôsob, akým drží hráč hokejku počas hry. Prvý kladie hokejku na plochu hráč brániaceho družstva. Ak sa vhadzuje na stredovej čiare, prvý kladie hokejku na plochu hráč hosťujúci. Loptička musí byť uprostred čepelí. Ak niektorí hráč na vhadzovaní neuposlúchne inštrukcie rozhodcu, nahradí ho pri vhadzovaní iný hráč na ihrisku. V prípade dohadovania sa pri striedaní pred vhadzovaním, je povinné hosťujúce družstvo vystriedať prvé.
 6. Gól je možné dať aj priamo z vhadzovania.

503 Situácie, ktoré vedú k vhadzovaniu

 1. Ak je úmyselne zničená loptička.
 2. Ak je loptička poškodená. Rozhodca musí dať hráčom primeranú možnosť hrať aj s touto loptičkou, kým hru preruší.
 3. Ak sa mantinel v ktoromkoľvek mieste rozpojí a loptička sa dostane do jeho blízkosti.
 4. Ak dôjde k neúmyselnému posunutiu bránky a nemôže byť vrátená späť v primeranom čase. Za vrátenie bránky na pôvodné miesto je zodpovedný brankár (má to urobiť hneď ako to bude možné).
 5. Ak dôjde k vážnemu zraneniu alebo ak zranený hráč priamo ovplyvňuje hru. Rozhodcovia posúdia vážnosť zranenia. Ak existuje takéto podozrenie, hra sa musí okamžite prerušiť.
 6. Ak počas hry nastane mimoriadna situácia. Rozhodcovia rozhodnú, čo možno posudzovať za mimoriadne prerušenie. Za také sa mimo iných vždy považuje: prítomnosť neoprávnených ľudí alebo predmetov na hracej ploche, úplný alebo čiastočný výpadok osvetlenia, ak siréna zaznie omylom, ak zlomená hokejka spôsobí nebezpečnú situáciu, či priamo ovplyvní hru alebo ak je hra podstatne ovplyvnená tým, že loptička zasiahla rozhodcu.
 7. Ak gól neplatí, napriek tomu, že bol spáchaný priestupok, ktorý viedol k voľnému úderu. Toto platí i vtedy, ak sa loptička dostane do bránky bez toho, aby prešla za bránkovú čiaru spredu.
 8. Ak nie je premenené trestné strieľanie. Toto platí i vtedy, ak trestné strieľanie prebehlo nesprávne.
 9. Ak je uložené odložené vylúčenie, pretože družstvo, ktoré sa previnilo, získalo a kontroluje loptičku. Toto platí aj vtedy, ak družstvo, ktoré sa neprevinilo, podľa názoru rozhodcov, zdržuje hru.
 10. Ak je trest uložený za priestupok, ktorý bol spáchaný alebo objavený počas hry, ale nie v súvislosti s hrou. Toto platí i v situácii, keď potrestaný hráč vstúpi na ihrisko skôr, ako sa jeho vylúčenie skončilo alebo bolo zrušené.
 11. Ak rozhodcovia nemôžu rozhodnúť, ktoré družstvo bude rozohrávať alebo zahrávať voľný úder. Toto platí i vtedy, ak hráči oboch družstiev spáchajú priestupok súčasne.
 12. Ak rozhodcovia považujú svoje rozhodnutie za mylné.

504 Rozohranie (803)

 1. Ak loptička opustí ihrisko, rozohráva družstvo, ktoré sa neprevinilo. Za vinné sa považuje družstvo, ktorého hráč alebo výstroj naposledy tečovalo loptičku pred opustením ihriska. Toto platí i v prípade, že hráč v snahe získať loptičku z bránkovej konštrukcie, zasiahne sieťku, ale loptičku nezasiahne.
 2. Rozohráva sa na mieste, kde loptička opustila hraciu plochu, 1,5 m od mantinelu, nikdy však nie za pomyselnou predĺženou bránkovou čiarou. Ak, podľa názoru rozhodcov, nebude hra ovplyvnená, nemusí byť loptička bez pohybu a na presnom mieste. Je dovolené rozohrať aj bližšie k mantinelu ako 1,5 m, ak je to pre rozohrávajúce družstvo výhodné. Ak loptička opustí plochu za bránkovou čiarou, rozohráva sa z najbližšieho bodu pre vhadzovanie. Ak sa loptička dotkne stropu, prípadne predmetu nad hracou plochou, rozohráva sa 1,5 m od mantinelu v rovnakej vzdialenosti od stredovej čiary.
 3. Hráči brániaceho družstva okamžite a bez výzvy rozhodcov zaujmú postavenie aspoň 3 m od loptičky, vrátane hokejky. Rozohrávajúci hráč nemusí čakať, kým súperi zaujmú svoje miesta, ale ak rozohrá a súperi sa ešte len snažia zaujať správne postavenie, nebudú voči nemu vyvodené žiadne opatrenia.
 4. Loptička musí byť rozohraná hokejkou, musí byť ňou zasiahnutá, ale nie posunutá alebo zdvihnutá.
 5. Hráč, ktorý rozohráva, sa nesmie loptičky dotknúť druhýkrát, ak sa loptičky medzitým nedotkne iný hráč alebo výstroj iného hráča.
 6. Gól dosiahnutý priamo z rozohrania je platný.

505 Situácie, ktoré vedú k rozohraniu

 1. Ak loptička opustí ihrisko alebo sa dotkne stropu alebo iného predmetu nad ihriskom.

506 Voľný úder (804)

 1. Ak dôjde k priestupku, ktorý vedie k voľnému úderu, úder vykoná družstvo, ktoré sa neprevinilo. Pri priestupkoch, ktoré vedú k voľnému úderu, sa pokiaľ je to možné, využíva pravidlo výhody. Pravidlo výhody znamená, že ak má družstvo, ktoré sa neprevinilo, loptičku stále pod kontrolou, musí mať možnosť pokračovať v hre, ak je to výhodnejšie ako voľný úder. Ak je ponechaná výhoda a hra je následne prerušená, pretože družstvo, ktoré sa neprevinilo stratí loptičku, musí sa následný voľný úder vykonať na mieste posledného previnenia.
 2. Voľný úder sa vykoná na mieste priestupku, ale nikdy nie za pomyselnou predĺženou bránkovou čiarou alebo vo vzdialenosti menšej než 3,5 m od malého bránkoviska. Ak to, podľa názoru rozhodcov, neovplyvní hru, nemusí byť loptička bez pohybu a na presnom mieste. Voľný úder, ktorý by bol k mantinelu bližšie ako 1,5 m, sa smie do tejto vzdialenosti premiestniť. Voľný úder za pomyselnou predĺženou bránkovou čiarou sa uskutoční na najbližšom mieste na vhadzovanie. Voľný úder bližší ako 3,5 m k malému bránkovisku, sa musí posunúť do vzdialenosti 3,5 m od prednej hrany malého bránkoviska podľa pomyselnej čiary vedenej od stredu bránkovej čiary cez miesto priestupku tak, aby zostal priestor 0,5 m pre múr a 3 m voľného priestoru po miesto voľného úderu. Ak je voľný úder presunutý do vzdialenosti 3,5 m od malého bránkoviska, brániace sa družstvo musí mať vždy právo okamžite postaviť múr mimo malého bránkoviska. Ak tomu útočiace družstvo bráni alebo to znemožňuje, získa brániace družstvo voľný úder za bránenie v hre. Útočiace družstvo nemusí čakať na postavenie obranného múru. Útočiace družstvo má právo postaviť svojho hráča pred obranný múr.
 3. Hráči brániaceho družstva okamžite a bez výzvy rozhodcu zaujmú postavenie aspoň 3 m od loptičky vrátane hokejky. Rozohrávajúci nemusia čakať, kým súperi zaujmú svoje postavenie, ak rozohrajú v čase, kým sa súper snaží správne postavenie zaujať, nebude proti nemu vykonané žiadne opatrenie.
 4. Loptička musí byť rozohraná hokejkou, musí ňou byť zasiahnutá, ale nie potiahnutá alebo zdvihnutá.
 5. Hráč, ktorý zahráva voľný úder, sa nesmie loptičky dotknúť druhýkrát, ak sa loptičky medzitým nedotkne iný hráč alebo výstroj iného hráča.
 6. Gól dosiahnutý priamo z voľného úderu je platný.

507 Priestupky, ktoré vedú k voľnému úderu

 1. Ak hráč zasiahne, blokuje, zdvihne či kopne do súperovej hokejky. (901, 902, 903, 912) Ak, podľa názoru rozhodcov, hráč zasiahol skôr loptičku ako súperovu hokejku, nie sú vyvodené žiadne opatrenia.
 2. Ak hráč pridrží súpera alebo súperovu hokejku. (910)
 3. Ak hráč v poli zdvihne čepeľ hokejky nad úroveň pásu v náprahu vzad pred zasiahnutím loptičky alebo pri došvihu vpred po zasiahnutí loptičky. (904) To platí i pre falošné strely. Vysoký náprah či došvih je povolený, ak sa v tesnej blízkosti nenachádza hráč a ak nehrozí nebezpečenstvo zásahu. Za úroveň pása sa považuje úroveň hráčovho pásu pri vzpriamenom postoji.
 4. Ak hráč hrá v poli alebo sa snaží hrať chodidlom, predkolením alebo akoukoľvek časťou hokejky nad úrovňou kolien. (904, 913) Zastavenie loptičky stehnom sa nepovažuje za hru nad úrovňou kolien, ak sa to nepovažuje za nebezpečné. Za úroveň kolien sa považuje úroveň kolien pri vzpriamenom postoji.
 5. 5. Ak hráč v poli vloží svoju hokejku, chodidlo alebo nohu medzi súperove nohy alebo chodidlá. (905)
 6. 6. Ak hráč v poli, ktorý ovláda loptičku alebo v snahe ju získať, strká alebo tlačí súpera inak než ramenom na rameno. (907)
 7. 7. Ak hráč, pri vedení loptičky alebo v snahe získať loptičku alebo lepšiu pozíciu, nabehne alebo vrazí chrbtom do súpera, alebo zabráni súperovi v pohybe zamýšľaným smerom. (908, 911) To zahŕňa aj situáciu, keď útočiace družstvo bráni alebo znemožňuje postavenie múru pri voľnom údere 3,5 m od malého bránkoviska.
 8. Ak hráč kopne loptičku 2x za sebou, bez toho, aby sa medzitým loptička dotkla jeho hokejky, iného hráča alebo výstroje iného hráča. (912) Toto sa považuje za priestupok len vtedy, ak podľa názoru rozhodcov, úmyselne kopol loptičku 2-krát.
 9. Ak je hráč v poli v malom bránkovisku. (914) Hráč v poli smie prebehnúť cez malé bránkovisko, ak to, podľa názoru rozhodcov, neovplyvní hru a nebráni brankárovi v hre. Trestné strieľanie je nariadené, ak sa hráč brániaceho družstva pri voľnom údere súpera, z ktorého je vystrelené priamo na bránku, nachádza v malom bránkovisku, v bránke alebo na mieste, kde brána zvyčajne stáva a bola z tohto miesta predtým posunutá. Hráč v poli sa nachádza v malom bránkovisku vtedy, ak sa ktoroukoľvek časťou svojho tela dotýka plochy vo vnútri malého bránkoviska. Hokejka hráča v poli na území malého bránkoviska sa nepovažuje za prítomnosť hráča v malom bránkovisku. Čiary sú súčasťou malého bránkoviska.
 10. Ak hráč v poli úmyselne posunie súperovu bránku. (914)
 11. Ak hráč v poli pasívne bráni brankárovi vo vyhodení loptičky. (915) Za priestupok sa považuje, ak je hráč vo veľkom bránkovisku alebo bližšie ako 3 m od brankára (meria sa od miesta, kde brankár získa kontrolu nad loptičkou). Pasívne znamená neúmyselne, alebo ak sa hráč zabudne uhnúť.
 12. Ak hráč v poli vyskočí a takto zastaví loptičku. (916) Za výskok sa považuje, ak hráč oboma chodidlami opustí povrch hracej plochy. Beh sa za výskok nepovažuje. Hráč môže loptičku preskočiť, rovnako ako vo výskoku hrať, dotknúť sa či zastaviť loptičku pod úrovňou kolien. ak sa jej nedotkne. Za úroveň kolien sa považuje úroveň kolien pri vzpriamenom postoji.
 13. Ak hrá hráč v poli loptičku z miesta mimo hracej plochy (bez signálu). Mimo hraciu plochu znamená, že hráč stojí jedným alebo oboma chodidlami mimo hracej plochy. Ak počas striedania hráč stojaci mimo hracej plochy loptičku zahrá, posudzuje sa to za príliš veľa hráčov na ihrisku. Za sabotáž hry sa považuje, ak hráč, bez toho aby striedal, zahrá loptičku z priestoru na striedanie. Mimo ihriska je dovolené bežať, ale nesmie sa odtiaľ loptička zahrať.
 14. Ak brankár pri vyhadzovaní celkom opustí veľké bránkovisko. (917) V tomto prípade sa brankár nepovažuje za hráča v poli. Za opustenie veľkého bránkoviska sa považuje, ak sa žiadna časť brankárovho tela nedotýka povrchu veľkého bránkoviska. Vyhodenie sa vykoná vypustením loptičky. Ak brankár po vyhodení opustí veľké bránkovisko, nevykonajú sa žiadne opatrenia. Pravidlo sa vzťahuje aj na situáciu, keď brankár zachytí loptičku vo vnútri veľkého bránkoviska a celé jeho telo potom vykĺzne z priestoru veľkého bránkoviska. Čiary patria k veľkému bránkovisku.
 15. Ak brankár vyhodí alebo vykopne loptičku za stredovú čiaru. (917) Toto sa pokladá za priestupok len vtedy, ak sa loptička nedotkla hracej plochy, mantinelu, iného hráča alebo jeho výstroja prv, ako sa dostal za stredovú čiaru. Loptička musí stredovú čiaru prekročiť celým objemom.
 16. Ak sa zle zahrá vhadzovanie, rozohranie alebo voľný úder alebo je hra zámerne zdržovaná. (918) To platí aj vtedy, ak družstvo, ktorý sa neprevinil, odnesie loptičku počas prerušenej hry, alebo loptičku posúva alebo dvíha a tiež ak ktorýkoľvek hráč zdržuje vhadzovanie. Ak bolo rozohrané alebo bol vykonaný úder z nesprávneho miesta alebo ak loptička nebola v úplnom pokoji, zopakujú sa. Ak tým, podľa názoru rozhodcov, nie je ovplyvnená hra, loptička nemusí byť v úplnom pokoji alebo na presnom mieste.
 17. Ak má brankár loptičku pod kontrolou dlhšie ako 3 sekundy. (924) Ak brankár loptičku položí na plochu, a potom ju znova zdvihne, považuje sa to za kontrolu loptičky po celú dobu.
 18. Ak brankár prijme prihrávku alebo prevezme loptičku od spoluhráča. (924) Toto sa považuje za priestupok len vtedy, ak podľa názoru rozhodcov, bola prihrávka loptička hraná úmyselne. Prijať prihrávku znamená, že sa brankár dotkne loptičky rukou alebo ramenom a to i vtedy, ak loptičku predtým tečuje alebo zastaví niektorou inou časťou svojho tela. Brankár smie prijať prihrávku od spoluhráča, ak je v okamžiku prijatia prihrávky celkom mimo veľkého bránkoviska a považuje sa za hráča v poli. Ak brankár celkom opustí veľké bránkovisko, zastaví loptičku, vráti sa späť do veľkého bránkoviska a zdvihne stojacu loptičku, nepokladá sa to za prihrávku brankárovi. Prihrávka brankárovi sa nepovažuje za gólovú situáciu a nemôže mať za následok trestné strieľanie.
 19. Ak je udelený trest počas hry za priestupok spáchaný v súvislosti s hrou. (príslušný signál) Voľný úder bude vykonaný na mieste priestupku. Ak rozhodcovia nemôžu rozhodnúť, kde došlo k priestupku, bude voľný úder vykonaný na najbližšom mieste pre vhadzovanie podľa polohy loptičky pri prerušení.
 20. Ak hráč zdržuje hru. (924) Patria sem situácie, keď sa hráč s úmyslom získať čas, postaví k mantinelu alebo bránke tak, že súper nie je schopný získať loptičku dovoleným spôsobom. To zahrňuje i situáciu, keď brankár blokuje loptičku cez sieť bránky. Hráč má byť, ak sa to dá, najskôr rozhodcami upozornený, až potom potrestaný.
 21. Ak družstvo zdržuje hru. (924) Patria sem situácie, kedy hrá družstvo systematicky pasívne za vlastnou bránou. Družstvo by malo byť, ak je to možné, najprv upozornené, kým rozhodcovia pristúpia k potrestaniu.
 22. Ak hráč v poli hrá loptičku hlavou. (921)

508 Trestné strieľanie

 1. Trestné strieľanie bude nariadené proti družstvu, ktoré sa previnilo priestupkom, vedúcim k trestnému strieľaniu. Ak je nariadené trestné strieľanie počas odloženého vylúčenia alebo z dôvodu priestupku trestaného vylúčením, použijú sa tiež pravidlá, týkajúce sa vylúčenia v spojitosti s trestným strieľaním.
 2. Trestné strieľanie musí byť zahájené dotykom hokejky a sa vykoná sa zo stredového bodu.
 3. Všetci hráči, okrem brániaceho brankára a hráča, ktorý vykonáva trestné strieľanie, musia byť vo svojich priestoroch na striedanie po celú dobu trestného strieľania. Na začiatku trestného strieľania je brankár na bránkovej čiare. V prípade sporu je brankár povinný nastúpiť prvý. Brankár nesmie byť nahradený hráčom v poli. Ak sa počas trestného strieľania brankár previní, bude nariadené nové trestné strieľanie a uložený príslušný trest. Ak sa počas trestného strieľania previní iný hráč alebo člen realizačného tímu potrestaného družstva, bude nariadené nové trestné strieľanie a priestupok bude považovaný za sabotáž hry. Ak sa počas trestného strieľania previní hráč, okrem hráča zahrávajúceho trestné strieľanie, či člen realizačného tímu družstva, ktoré sa neprevinilo, bude trestné strieľanie považované za nesprávne zahrané.
 4. Hráč, ktorý zahráva trestné strieľanie, musí byť udržiavať loptičku počas celého trestného strieľania neustále v pohybe vpred smerom k súperovej bráne. Počet úderov nie je obmedzený. Len čo brankár loptičku tečuje, hráč vykonávajúci trestné strieľanie, sa nesmie znova dotknúť loptičky počas tohto trestného strieľania. Neustále v pohybe smerom k súperovej bráne znamená, že sa hráč a loptička nesmú súčasne úplne zastaviť alebo zmeniť smer od súperovej brány. Len čo brankár tečuje loptičku, hráč zahrávajúci trestné strieľanie sa nesmie znova dotknúť loptičky počas tohto trestného strieľania. Počas celého trestného strieľania je čas zastavený. Pohyb vpred znamená pohyb smerom od stredovej čiary. Ak loptička zasiahne prednú stranu konštrukcie bránky, potom zasiahne brankára a spredu prekročí bránkovú čiaru, gól bude uznaný. Ak sa na samom začiatku trestného strieľania stane, že loptička ja vedená dozadu, trestné strieľanie sa preruší a začne sa úplne nové.
 5. Dvojminútové vylúčenie na trestnú lavicu, uložené v spojitosti s trestným strieľaním, musí byť zapísané v zápise o stretnutí len vtedy, ak z trestného strieľania nepadol gól. Potrestaný hráč musí byť už počas trestného strieľania na trestnej lavici.
 6. Hráč potrestaný päťminútovým vylúčením musí byť počas trestného strieľania na trestnej lavici. Ak bol hráč vylúčený do konca zápasu, musí kapitán družstva vybrať hráča v poli, ktorý nie je v tom okamihu trestaný, aby odslúžil vylúčenie na trestnú lavicu.

509 Odložené trestné strieľanie (8O7)

 1. Odložené trestné strieľanie je uložené, ak má družstvo, ktoré sa neprevinilo, po priestupku vedúcemu k trestnému strieľaniu, loptičku stále pod svojou kontrolou a nastala gólová situácia. Ak je odložené trestné strieľanie uložené počas odloženého vylúčenia, alebo zapríčinené priestupkom, ktorý vedie k vylúčeniu, používajú sa pravidlá pre vylúčenie v spojitosti s trestným strieľaním. Príčinou odloženého trestného strieľania môže byť aj priestupok, ktorý vedie k vylúčeniu, dokonca i vtedy, ak práve prebieha odložené vylúčenie. Akékoľvek ďalšie priestupky trestané voľným úderom spáchané potrestaným družstvom počas odloženého trestného strieľania budú považované za opakované priestupky. Priestupky vedúce k vylúčeniu budú potrestané podľa povahy priestupku. Všetky uložené tresty musia odslúžiť hráči, ktorí priestupky spáchali.
 2. Odložené trestné strieľanie umožňuje družstvu, ktoré sa neprevinilo, pokračovať v útoku, pokiaľ sa neskončí bezprostredná gólová situácia. Odložené trestné strieľanie sa musí uskutočniť ihneď po skončení tretiny alebo zápasu. Ak družstvo, ktoré sa neprevinilo, regulárne skóruje počas odloženého trestného strieľania, gól bude uznaný a trestné strieľanie zrušené.

510 Priestupky, ktoré vedú k trestnému strieľaniu

 1. Ak je gólová situácia prerušená alebo sa zabránilo jej vzniku, pretože brániace družstvo spáchalo priestupok, vedúci k voľnému úderu alebo k vylúčeniu (príslušný signál priestupku). Rozhodcovia posúdia, čo možno považovať za gólovú situáciu. Priestupky vo veľkom bránkovisku nevedú automaticky k trestnému strieľaniu. Ak počas prebiehajúcej gólovej situácie brániace družstvo úmyselne posunie bránku alebo úmyselne hrá s väčším počtom hráčov na ihrisku, vždy bude potrestané trestným strieľaním. Trestné strieľanie sa nariadi vždy aj vtedy, ak sa hráč, brániaceho družstva pri voľnom údere súpera priamo na bránku, nachádza v malom bránkovisku, v bránke alebo na mieste, kde by mala bránka stáť, predtým ako bola posunutá.

6. TRESTY

601 Všeobecné pravidlá pre tresty

 1. Ak je spáchaný priestupok, ktorý vedie k trestu, bude vinník potrestaný. Ak nemôžu rozhodcovia vinníka určiť, alebo ak sa previnil člen realizačného tímu, kapitán potrestaného družsvta musí určiť hráča, ktorý v tom okamžiku nie je potrestaný, aby si trest odpykal. Ak to kapitán odmietne, alebo je v tom okamžiku trestaný, hráča vyberú rozhodcovia. Všetky uložené tresty musia byť zapísané do zápisu o stretnutí s časom, číslom hráča, druhom a príčinou vylúčenia. Ak je trest uložený v súvislosti s hrou, družstvo, ktoré sa neprevinilo, získa voľný úder. Ak priestupok, vedúci k vylúčeniu, nie je spáchaný v súvislosti s hrou, bude nariadené vhadzovanie. Ak je vylúčenie spôsobené priestupkom spáchaným počas prerušenia, bude hra pokračovať podľa príčiny prerušenia. Vylúčený kapitán stráca možnosť komunikovať s rozhodcami, ak ho k tomu nevyzvú.
 2. Potrestaný hráč musí byť po celú dobu vylúčenia na trestnej lavici. Hráč, potrestaný vylúčením počas trestných strieľaní po predĺžení nemusí byť na trestnej lavici. Vylúčenia, ktoré nevypršali do konca riadneho hracieho času, pokračujú v predĺžení. Po predĺžení sú všetky tresty, okrem vylúčenia do konca zápasu, považované za ukončené. Vylúčený hráč je na trestnej lavici, ktorá je na rovnakej polovici ihriska ako jeho družstvo, s výnimkou, keď sú stolík zapisovateľov a trestné lavice na rovnakej strane ihriska ako priestory na striedanie. V riadnom hracom čase môže potrestaný hráč opustiť trestnú lavicu počas prestávky, ale nesmie ju opustiť počas prestávky medzi riadnym hracím časom a predĺžením. Potrestaný hráč sa nesmie zúčastniť time-outu. Hráč, ktorému vypršal trest, môže okamžite opustiť trestnú lavicu, ale nie vtedy, ak to počet vylúčených jeho družstva neumožňuje, alebo vtedy, ak trest, ktorý mu uplynul, bol trest osobný. Po uplynutí svojho trestu smie brankár opustiť trestnú lavicu až pri nasledujúcom prerušení hry. Potrestaný hráč, ktorý je zranený, môže byť na trestnej lavici nahradený iným hráčom v poli, ktorý nie je v tom okamžiku trestaný. V zápise o stretnutí budú uvedení obaja hráči, číslo hráča, ktorý v skutočnosti trest odsedí, bude uvedené v zátvorke. Ak zranený hráč nastúpi do hry pred uplynutím svojho trestu, bude vylúčený do konca zápasu 1., ak je za predčasné vpustenie hráča na ihrisko zodpovedný stolík zapisovateľov a omyl sa zistil počas doby vylúčenia, hráč sa vráti na trestnú lavicu. Žiadne následné tresty nebudú udelené. Hráč sa vráti do hry až po uplynutí svojho trestu.
 3. Ak brankár dostane 1 alebo viac 2-minútových trestov, kapitán vyberie hráča, ktorý nie je v danom okamžiku trestaný, aby odpykal trest zaňho. Brankár, potrestaný 5-minútovým trestom alebo osobným trestom, si musí trest odpykať sám. Ak brankár dostane 1 alebo viac 2-minútových trestov v čase, keď si už tresty odpykáva, alebo v spojitosti s 5-minútovým alebo osobným trestom, musí si tresty odpykať sám. Ak si brankár odpykáva tresty a družstvo nemá náhradného brankára, má maximálne 3 minúty na vybavenie hráča v poli na post brankára. Tieto 3 minúty nesmú byť využité na jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise o stretnutí spoločne s časom výmeny. Brankár, ktorého trest vypršal, nesmie opustiť trestnú lavicu skôr ako v nasledujúcom prerušení. Kapitán preto vyberie hráča v poli, ktorý nie je v tom okamihu trestaný, aby si sadol na trestnú lavicu s potrestaným brankárom a vstúpil do hry , keď uplynie trest brankárovho vylúčenia na trestnú lavicu. Do zápisu o stretnutí však bude zapísaný len potrestaný hráč. Rozhodcovia musia spoločne so stolíkom zapisovateľov umožniť brankárovi, ktorého trest uplynul počas hry, opustiť trestnú lavicu v nasledujúcom prerušení.
 4. Čas vylúčenia beží súčasne s hracím časom.

602 Vylúčenie na trestnú lavicu

 1. Vylúčenie na trestnú lavicu postihuje družstvo, preto nesmie byť počas trestu vylúčený hráč na hracej ploche nahradený.
 2. Zároveň možno jednému hráčovi merať len 1 trest, družstvu 2 tresty. Všetky tresty sa merajú v poradí, v ktorom boli uložené. Hráč, ktorého trest sa nemôže merať, musí byť na trestnej lavici od chvíle, kedy mu bol jeho trest uložený. Ak je družstvu, ktoré je už potrestané vylúčením, uložených viac než 1 vylúčenie súčasne, kapitán družstva rozhodne rozhodcovia rozhodnú, ktoré z nových vylúčení sa bude merať ako prvé. Kratšie tresty sa v tomto prípade budú merať skôr ako dlhšie.
 3. Družstvo, ktoré má viac než 2 vylúčených hráčov na trestnej lavici, má právo stále hrať so 4 hráčmi na hracej ploche. Družstvo musí hrať so 4 hráčmi dovtedy, kým mu nebude meraný iba 1 trest. Hráč, ktorého trest uplynie, zostane na trestnej lavici až do nasledujúceho prerušenia alebo do doby, keď po uplynutí neskorších trestov, sa bude jeho družstvu merať už len 1 trest. Všetci potrestaní hráči opúšťajú trestnú lavicu v poradí, v akom uplynú ich tresty, stále však musia dbať na pravidlá, upravujúce počet hráčov na ihrisku. Rozhodcovia, spolu so stolíkom zapisovateľov, musia umožniť hráčovi, ktoré trest uplynul počas hry, opustiť trestnú lavicu počas nasledujúceho prerušenia.
 4. Ak spácha už vylúčený hráč ďalší priestupok, ktorý vedie k vylúčeniu, všetky jeho tresty budú nasledovať za sebou. Nezáleží na tom, či jeho prvý trest sa už začal alebo nie. Ak sa jeho trest už začal a ten istý hráč je znova potrestaný, meranie prvého trestu nebude ovplyvnené, ale bude pokračovať. Nasledovať za sebou znamená, že len čo uplynie alebo sa zruší prvý trest, začne sa merať druhý. To neplatí, ak družstvu zostávajú iné tresty, ktoré sa doteraz nezačali merať a boli uložené v dobe medzi 2 trestami prvého hráča. Hráč môže dostať neobmedzený počet trestov. Kým hráč nie je potrestaný osobným trestom, všetky jeho vylúčenia musia najskôr uplynúť alebo sa zrušiť, až potom sa začne merať jeho osobný trest. Ak je hráč, ktorý má osobný trest, vylúčený na trestnú lavicu, meranie zvyšku osobného trestu sa odloží, pokiaľ vylúčenie na trestnú lavicu neuplynie alebo nie je zrušené. Kapitán družstva vyberie hráča v poli, ktorý v tom momente nie je trestaný, aby si sadol na trestnú lavicu s potrestaným hráčom a vstúpil do hry, keď sa skončí vylúčenie na trestnú lavicu. Ak spácha potrestaný hráč priestupok, ktorý vedie k vylúčeniu do konca zápasu, použijú sa tiež pravidlá na vylúčenie do konca zápasu.

603 Dvojminútové vylúčenie na trestnú lavicu

 1. Ak súper skóruje počas 2-minútového trestu, ktorý sa práve meria, trest sa ruší, ak súper nehral v oslabení, alebo ak obidve družstvá nemali na ihrisku rovnaký počet hráčov. Trest sa neruší, ak bol gól dosiahnutý počas odloženého vylúčenia alebo z trestného strieľania alebo z odloženého trestného strieľania spôsobeného priestupkom, vedúcim k vylúčeniu.
 2. Ak má družstvo viac než len jedno 2-minútové vylúčenie, rušia sa v rovnakom poradí, v akom boli uložené.

604 Odložené vylúčenie

 1. Všetky tresty môžu byť odložené. Odložené vylúčenie sa využíva, ak družstvo, ktoré sa neprevinilo, po priestupku vedúcom k vylúčeniu, má loptičku stále pod kontrolou. Odložené môže byť iba 1 vylúčenie, s výnimkou gólovej situácie, kedy môže byť odložené aj druhé vylúčenie. Ak je 1 alebo viac odložených vylúčení v súvislosti s trestným strieľaním alebo odloženým trestným strieľaním, používajú sa tiež pravidlá o vylúčení v súvislosti s trestným strieľaním.
 2. Odložené vylúčenie znamená, že družstvo, ktoré sa neprevinilo, získa možnosť pokračovať v útoku dovtedy, kým družstvo, ktoré sa previnilo, získa a kontroluje loptičku alebo do prerušenia hry. Odložené vylúčenie musí byť uložené po skončení tretiny alebo zápasu. Ak je odložené vylúčenie uložené, pretože družstvo, ktoré sa previnilo získalo a ovláda loptičku, hra bude obnovená vhadzovaním. Družstvo, ktoré sa neprevinilo, musí využiť čas odloženého vylúčenia na konštruktívny útok. Ak sa družstvo, podľa názoru rozhodcov, iba snaží získať čas, hráči musia byť upozornení. Ak sa ani potom družstvo nesnaží útočiť, hra bude prerušená, odložené vylúčenie bude uložené a hra bude pokračovať vhadzovaním. Ak je odložené vylúčenie uložené z dôvodu iného prerušenia, hra bude obnovená podľa dôvodov prerušenia. Ak družstvo, ktoré sa neprevinilo, počas odloženého vylúčenia strelí regulárny gól, gól bude uznaný a posledné odložené 2-minútové vylúčenie nebude uložené. Žiadne ďalšie tresty týmto nie sú ovplyvnené. Ak družstvo, ktoré sa previnilo, strelí gól počas odloženého vylúčenia, gól nebude platiť a hra bude obnovená vhadzovaním. Ak si však družstvo, ktoré sa neprevinilo, strelí vlastný gól, gól nebude platiť.

605 Priestupky, ktoré vedú k dvojminútovému vylúčeniu na trestnú lavicu

 1. Ak hráč v snahe získať takto značnú výhodu alebo bez možnosti dosiahnuť loptičku, zasiahne, blokuje, nadvihne či kopne do súperovej hokejky. (901, 902, 903, 910, 912)
 2. Ak hráč v snahe získať takto značnú výhodu alebo bez možnosti dosiahnuť loptičku, pridrží súpera či súperovu hokejku.(910)
 3. Ak hráč v poli hrá loptičku nad úrovňou pásu chodidlom, predkolením alebo akoukoľvek časťou hokejky. (904, 913) Za úroveň pásu sa pokladá úroveň hráčovho pása pri vzpriamenom postoji.
 4. Ak sa previní hráč nebezpečnou hrou. (904) To platí i pre nekontrolovaný náprah, došvih alebo dvíhanie hokejky ponad súperovu hlavu, ak je to považované za nebezpečné alebo rušivé pre súpera.
 5. Ak hráč pritlačí či strčí súpera k mantinelu alebo bránke. (907)
 6. Ak hráč narazí alebo podrazí protihráča. (909)
 7. Ak kapitán požiada o premeranie zakrivenia čepele alebo o kontrolu kombinácie palice a čepele a výsledok kontroly je v súlade s pravidlami. (bez signálu) Trest si odpyká kapitán družstva.
 8. Ak sa do hry zapojí hráč v poli bez hokejky. (bez signálu) To sa netýka brankára, dočasne pokladaného za hráča v poli.
 9. Ak si hráč v poli zoberie hokejku z iného miesta ako z vlastného priestoru na striedanie. (bez signálu)
 10. Ak si hráč v poli zabudne zobrať svoju zlomenú alebo spadnutú hokejku z ihriska a odniesť ju do priestoru pre striedanie.(bez signálu) Hráč musí upratať len jasne viditeľné časti hokejky.
 11. Ak hráč úmyselne bráni v hre súperovi bez loptičky. (911) Ak hráč , ktorý sa snaží získať lepšiu pozíciu, narazí chrbtom do súpera alebo zabráni súperovi v pohybe zamýšľaným smerom, bude nariadený iba voľný úder.
 12. Ak hráč aktívne bráni brankárovi pri vyhodení. (915) Toto sa pokladá za priestupok len vtedy, ak je protihráč vo vnútri veľkého bránkoviska alebo ak je k brankárovi bližšie ako 3 m, meria sa od miesta, kde brankár získal kontrolu nad loptičkou. Aktívne znamená nasledovať brankára alebo snahu získať loptičku.
 13. Ak hráč poruší pravidlo 3 m počas rozohrávania alebo voľného úderu. (915) Ak je rozohranie či voľný úder rozohraný vo chvíli, kedy sa protihráč snaží zaujať správnu pozíciu, nebudú prijaté žiadne opatrenia. Ak družstvo postaví obranný múr v nedovolenej vzdialenosti, bude potrestaný iba 1 hráč.
 14. Ak hrá alebo zastavuje hráč v poli loptičku poležiačky alebo posediačky. Ak hráč v poli poležiačky alebo posediačky zastaví alebo hrá loptičku či iným spôsobom ovplyvní hru. (919) To zahŕňa i zastavovanie či hranie loptičky oboma kolenami alebo 1 rukou na ploche, okrem ruky, v ktorej drží hokejku.
 15. Ak hráč v poli zastaví alebo zahrá loptičku rukou alebo ramenom alebo hlavou. (920, 921)
 16. Ak dôjde k nesprávnemu striedaniu. (922) Hráč, ktorý opúšťa ihrisko, musí prekročiť mantinel skôr, ako smie na ihrisko vstúpiť striedajúci hráč. Ak sa to nedodrží, trest je udelený len vtedy, ak bola ovplyvnená hra. Za nesprávne striedanie sa považuje aj to, ak hráč počas prerušenej hry, strieda na inom mieste než vo vlastnom priestore na striedanie. Potrestaný bude iba hráč vstupujúci na ihrisko.
 17. Ak má družstvo na ihrisku príliš veľa hráčov. (922) Potrestaný bude len 1 hráč.
 18. Ak vylúčený hráč :
  • bez toho, aby vstúpil na hraciu plochu, opustí trestnú lavicu pred vypršaním svojho trestu alebo pred jeho zrušením
  • odmieta opustiť trestnú lavicu po uplynutí trestu
  • vstúpi na ihrisko počas prerušenia hry skôr, než jeho trest vyprší alebo bude zrušený. (925)
  Stolík zapisovateľov musí o tom čo najskôr informovať rozhodcov. Hráč, ktorému vypršal trest, nesmie opustiť trestnú lavicu v prípade, že mu to neumožňuje počet vylúčených jeho družstva alebo v prípade, že trest, ktorý uplynul, bol jeho osobný trest. Brankár po vypršaní svojho trestu smie trestnú lavicu opustiť až počas nasledujúceho prerušenia. Ak vylúčený hráč vstúpi na hraciu plochu počas hry, považuje sa to za sabotáž hry.
 19. Ak družstvo systematicky prerušuje hru menšími priestupkami, ktoré vedú k voľným úderom. (signál podľa povahy priestupku 923) To platí aj vtedy, ak družstvo počas krátkej doby spácha niekoľko menších priestupkov. Hráč, ktorý sa previnil ako posledný, odpyká si trest. uložený podľa povahy priestupku. Akékoľvek ďalšie priestupky trestané voľným úderom spáchané potrestaným družstvom počas odloženého trestného strieľania budú považované za opakované priestupky. Priestupky vedúce k vylúčeniu budú potrestané podľa povahy priestupku. Všetky uložené tresty musia odslúžiť hráči, ktorí priestupky spáchali.
 20. Ak hráč úmyselne zdržuje hru. (924) To platí aj pre zahodenie či odnesenie loptičky počas prerušenej hry hráčom družstva, ktorý sa previnil, úmyselné blokovanie loptičky pri mantineli alebo bránke, úmyselné poškodenie loptičky, ak hráč brániaceho sa družstva úmyselne posunie bránku.
 21. Ak družstvo úmyselne zdržuje hru. (924) Ak, podľa názoru rozhodcov, hrozí družstvu potrestanie, musí byť, ak je to možné, pred prípadným potrestaním najskôr upozornený kapitán družstva. Ak je trest uložený, kapitán družstva určí hráča v poli, ktorý v danom okamihu nie je trestaný, aby trest odpykal. Toto platí aj pre neskorý nástup družstva na hraciu plochu po prestávke. Tento priestupok musí byť nahlásený aj riadiacemu orgánu súťaže.
 22. Ak hráč alebo člen realizačného tímu protestuje proti rozhodnutiu rozhodcov, alebo ak sú dávané inštrukcie hráčom rušivým alebo inak nevhodným spôsobom. (925) To platí aj v situácii, ak kapitán družstva neustále a bezdôvodne spochybňuje rozhodnutia rozhodcov. Protesty proti rozhodnutiam rozhodcov a nevhodný spôsob dávania pokynov hráčom sa považujú za samovoľné a menšie priestupky v porovnaní s nešportovým správaním. Za takú sa považuje tiež situácia, ak člen realizačného tímu vstúpi na ihrisko bez povolenia rozhodcov. Rozhodcovia pred udelením opatrenia realizačný tím upozornia.
 23. Ak brankár zabudne, napriek upozorneniu rozhodcov, vrátiť bránku na správne miesto. (925) Povinnosťou brankára je vrátiť bránku na správne miesto hneď, ako je to možné.
 24. Ak hráč zabudne, napriek upozorneniu rozhodcov, opraviť svoju osobnú výstroj. (bez signálu)
 25. Ak hráč používa nesprávny dres nesprávny výstroj. (bez signálu) Priestupky, ktoré sa týkajú dresu výstroja, nesmú viesť k viacerým ako k 1 vylúčeniu pre družstvo za celý zápas. Chýbajúce čísla na hrudi musia byť nahlásené riadiacemu orgánu súťaže. Rozhodcovia, pokiaľ je to možné, skôr ako urobia príslušné opatrenia, hráča upozornia.
 26. Ak sa do hry zapojí nesprávne vybavený brankár. (bez signálu) Ak brankár neúmyselne stratí masku na tvári, hra musí byť prerušená, a bude pokračovať vhadzovaním.
 27. Ak hráč zabráni gólu alebo vzniku gólovej situácie tým, že sa dopustí priestupku, ktorý sa bežne trestá voľným úderom. (bez signálu)

606 Päťminútové vylúčenie na trestnú lavicu.

 1. Ak dá súper gól počas 5-minútového vylúčenia, trest sa nezruší. Ak je 5-minútové vylúčenie uložené v súvislosti s trestným strieľaním alebo odloženým trestným strieľaním, platia tiež pravidlá o vylúčení v spojení s trestným strieľaním.

607 Priestupky, ktoré vedú k 5-minútovému vylúčeniu na trestnú lavicu

 1. Ak hráč v poli vykonáva násilné alebo nebezpečné údery hokejkou. (901) To platí aj v situácii, keď hráč v poli pri prehodení svojej hokejky ponad súperovu hlavu súpera zasiahne.
 2. Ak hráč v poli hokejkou hákuje telo súpera. (906)
 3. Ak hráč hodí hokejku alebo akúkoľvek časť svojej výstroje na ihrisko v snahe zasiahnuť loptičku. (909)
 4. Ak sa hráč vrhne na súpera alebo ho inak násilne napadne. (909)
 5. Ak hráč súpera podrazí, zhodí alebo narazí na mantinel alebo bránku. (909)

608 Osobný trest

 1. Osobný trest možno udeliť len v spojení s vylúčením na trestnú lavicu a meria sa až po uplynutí alebo zrušení vylúčenia na trestnú lavicu. Súčasne možno merať neobmedzený počet osobných trestov. Ak spácha hráč, ktorý si práve odpykáva osobný trest, priestupok vedúci k vylúčeniu na trestnú lavicu, meranie zvyšku osobného trestu bude pokračovať až po uplynutí vylúčenia na trestnú lavicu alebo zrušenia trestu. Kapitán družstva určí hráča v poli, ktorý v tom okamžiku nie je trestaný, aby si sadol na trestnú lavicu s potrestaným hráčom a vstúpil do hry, keď sa skončí vylúčenie na trestnú lavicu.
 2. Osobný trest postihuje iba hráča, preto smie byť počas vylúčenia, na ihrisku nahradený. Kapitán družstva určí hráča v poli, ktorý v tom okamžiku nie je trestaný, aby si sadol na trestnú lavicu s potrestaným hráčom a vstúpil do hry, keď sa skončí vylúčenie na trestnú lavicu. Do zápisu o stretnutí však bude zapísaný iba potrestaný hráč. Hráč, ktorému plynie osobný trest, nesmie opustiť trestnú lavicu skôr než v nasledujúcom prerušení. Rozhodcovia, spoločne so stolíkom zapisovateľov, musia umožniť hráčovi, ktorému sa osobný trest skončil počas hry, opustiť trestnú lavicu počas nasledujúceho prerušenia hry. Člen realizačného tímu, ktorý je potrestaný osobným trestom, musí byť na zvyšok zápasu vykázaný do priestoru divákov a kapitán družstva určí hráča v poli, ktorý v tom momente nie je trestaný, aby odpykal trest vylúčenia na trestnú lavicu.

609 Desaťminútový osobný trest

 1. Ak súper strelí gól počas 10-minútového osobného trestu, trest sa nezruší.

610 Priestupky, ktoré vedú k dvojminútovému vylúčeniu na trestnú lavicu + desaťminútovému osobnému trestu

 1. Ak sa previní hráč alebo člen realizačného tímu nešportovým správaním. (925) Nešportové správanie znamená - urážajúce alebo neprimerané správanie sa voči rozhodcom, hráčom, členom tímu, funkcionárom a divákom, vyšší počet členov realizačného tímu v priestore na striedanie, akékoľvek simulovanie, predstieranie či prihrávanie v snahe ovplyvniť rozhodovanie rozhodcov. Úmyselné kopnutie, zhodenie alebo úder do mantinelu alebo do bránky. Hádzanie hokejky alebo inej výstroje aj počas prerušenia alebo v priestore na striedanie.

611 Vylúčenie do konca zápasu

 1. Hráč alebo člen realizačného tímu, ktorý je vylúčený do konca zápasu, musí okamžite odísť do šatne a nesmie sa ďalej v žiadnom prípade podieľať na zápase. Usporiadateľ je zodpovedný za zaistenie odchodu potrestaného do šatne a za zabránenie jeho vstupu do hľadiska alebo späť na ihrisko počas zostávajúceho času zápasu, vrátane času možného predĺženia alebo trestných strieľaní. Všetky vylúčenia do konca zápasu musia byť zaznamenané v zápise o stretnutí a vylúčeniach do konca zápasu a musia sa nahlásiť disciplinárnej komisii. Hráč alebo člen realizačného tímu môže dostať len 1 trest vylúčenia do konca zápasu s výnimkou vylúčenia do konca zápasu pre neuvedenie v zápise o stretnutí. Následné priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu do konca zápasu, budú zaznamenané, ale s výnimkou vylúčenia do konca stretnutia pre neuvedenie v zápise o stretnutí, nevedú k uloženiu vylúčenia na trestnú lavicu. Priestupky spáchané pred alebo po zápase, ktoré bežne vedú k vylúčeniu do konca zápasu, musia byť zaznamenané, nevedú však k vylúčeniu na trestnú lavicu. Okrem výnimky nesprávneho vybavenia, ktoré musí byť hráčom uvedené do predpísaného stavu, aby následne mohol v zápase štartovať, priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu do konca zápasu spáchané pred zápasom, majú za následok tiež to, že sa vinník nesmie zúčastniť na zápase, vrátane možného predĺženia alebo trestných strieľaní.
 2. Po vylúčení do konca zápasu nasleduje vždy 5-minútové vylúčenie na trestnú lavicu. Kapitán družstva určí hráča v poli, ktorý v tom okamžiku nie je trestaný, aby odpykal vylúčenie na trestnú lavicu a prípadné ďalšie vylúčenia na trestnú lavicu, ktoré boli skôr uložené hráčovi alebo členovi realizačnému tímu vylúčenému do konca zápasu a ešte neuplynuli. Do zápisu o stretnutí však bude zapísaný len potrestaný hráč. Prípadné osobné tresty, ktoré sa týkajú hráča vylúčeného do konca zápasu, sa rušia. Ak hráč, ktorý dostal trest vylúčenie do konca zápasu, spácha ďalší priestupok ,vedúci k vylúčeniu do konca zápasu, potom bude do zápisu o stretnutí zapísaný priestupok, ktorý vedie k prísnejšiemu trestu vylúčenia do konca zápasu.

612 Vylúčenie do konca zápasu 1

 1. Vylúčenie do konca zápasu 1 vedie k postihu do konca zápasu a nemá žiadne ďalšie následky.

613 Priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu do konca zápasu 1

 1. Ak hráč v poli používa neschválenú hokejku, hokejku zloženú z palice a čepele dvoch rozličných značiek alebo hokejku s príliš zakrivenou čepeľou. Ak brankár hrá s nesprávnou maskou. (bez signálu) Hokejka bez schvaľovacej známky je vždy považovaná za neschválenú.
 2. Ak sa zápasu zúčastní hráč alebo člen realizačného tímu, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí. (bez signálu)
 3. Ak sa zranený hráč, ktorý bol na trestnej lavici nahradený, zúčastní hry pred vypršaním svojho trestu. (bez signálu)
 4. Ak sa hráč previní pokračujúcim alebo opakovaným nešportovým správaním. (925) Vylúčenie do konca zápasu nahradzuje druhé 2-minútové vylúčenie + 10-minútový osobný trest, ale po ňom musí nasledovať 5-minútové vylúčenie na trestnú lavicu. Pokračujúci znamená v tom istom okamžiku a opakované znamená druhýkrát v tom istom zápase.
 5. Ak hráč v zlosti zlomí hokejku alebo zničí inú časť svojej výstroje. (925)
 6. Ak sa hráč previní nebezpečnou fyzickou hrou. (909) To zahŕňa akékoľvek nebezpečné, násilné či nešportové priestupky, považované za úmyselné. To zahŕňa priestupky spáchané počas hry. Jedná sa o herné situácie, kedy sa hráč, bez možnosti dosiahnutia loptičky, vrhne na súpera alebo ho inak násilne napadne, podrazí, zhodí alebo narazí súpera na mantinel či bránu.

614 Vylúčenie do konca zápasu 2

 1. Vylúčenie do konca zápasu 2 znemožní zúčastniť sa nasledujúceho zápasu rovnakej súťaže.

615 Priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu do konca zápasu 2

 1. Ak sa hráč alebo člen realizačného tímu zúčastní šarvátky. (909) Šarvátka znamená miernejšiu formu bitky, bez úderov alebo kopancov, pri ktorej zúčastnení hráči rešpektovali snahu oddeliť ich od seba.
 2. Ak spácha hráč druhýkrát v zápase priestupok, ktorý vedie k 5-minútovému vylúčeniu. (bez signálu) Vylúčenie do konca zápasu nahradzuje druhé 5-minútové vylúčenie, ale aj tak musí nasledovať 5-minútové vylúčenie na trestnú lavicu.
 3. Ak sa člen realizačného tímu previní pokračujúcim nešportovým správaním. (925) Vylúčenie do konca zápasu nahradzuje druhé 5-minútové vylúčenie + 10-minútový osobný trest, ale musí po ňom nasledovať 5-minútové vylúčenie na trestnú lavicu.
 4. Ak sa hráč v súvislosti s kontrolou jeho výstroje snaží túto výstroj opraviť alebo zameniť. (925)
 5. Ak spácha hráč alebo člen realizačného tímu priestupok v zrejmej snahe sabotovať hru. (925)
   To zahŕňa :
  • Ak vylúčený hráč počas hry úmyselne vstúpi na hraciu plochu predtým, ako jeho trest uplynie alebo je zrušený.
  • Ak vstúpi na ihrisko v čase prerušenia, bude hráč potrestaný 2-minútovým vylúčením. Ak je za predčasné vpustenie hráča na ihrisko zodpovedný stolík zapisovateľov a omyl sa zistil počas času jeho vylúčenia, vráti sa hráč na trestnú lavicu. Žiadne ďalšie tresty nebudú udelené a hráč sa vráti do hry po vypršaní trestu vylúčenia. Ak sa omyl zistí po uplynutí vylúčenia, nebudú nasledovať žiadne opatrenia. Ak sa zranený hráč, ktorý bol nahradený na trestnej lavici, zúčastní hry pred vypršaním svojho trestu.
  • Ak hráč, ktorého vylúčenie uplynulo, vstúpi do hry, aj keď má vzhľadom na počet hráčov na hracej ploche, vyčkať do nasledujúceho prerušenia, môže toto byť, v závislosti na dôvode, posúdené ako "hra s vyšším počtom hráčov na ihrisku".
  • Pre priestupky, spáchané družstvom z priestoru na striedanie alebo trestných lavíc počas trestných strieľaní.
  • Ak je z priestoru pre striedanie hádzaná výstroj počas hry.
  • Ak by sa hráč, ktorý nestrieda, snažil hrať alebo hrá z priestoru na striedanie. To zahŕňa aj situáciu, kedy hráč alebo člen realizačného tímu družstva v priestore pre striedanie úmyselne kopne do mantinelu a ovplyvní tak hru.
  • Ak sa hry v poli zúčastní hráč, ktorý sa toho istého zápasu zúčastnil ako brankár.
  • Ak družstvo úmyselne hrá s príliš mnohými hráčmi na ihrisku.
 6. Ak hráč v poli naďalej hrá s poškodenou hokejkou alebo ak hrá so spevnenou alebo predĺženou palicou. (bez signálu)

616 Vylúčenie do konca zápasu 3

 1. Vylúčenie do konca zápasu 3 vedie k zákazu účasti na nasledujúcom zápase v rovnakej súťaži a ďalej k potrestaniu, ktoré určí disciplinárny orgán.

617 Priestupky, ktoré vedú k vylúčeniu do konca zápasu 3

 1. Ak sa bitky zúčastní hráč alebo člen realizačného tímu. (909) Za účastníka bitky sa považuje hráč vtedy, ak použil údery a kopy.
 2. Ak sa previní hráč alebo člen realizačného tímu brutálnym priestupkom. (909) To platí aj pre hodenie hokejky alebo inej výstroje do súpera.
 3. Ak sa previní hráč alebo člen realizačného tímu hrubým nešportovým správaním. (925) Hrubým nešportovým správaním sa rozumie vulgárne urážanie rozhodcov, hráčov, členov realizačných tímov, funkcionárov alebo divákov.
 4. Ak sa previní hráč alebo člen realizačného tímu násilným konaním. Násilné konanie znamená úmyselný útok na fyzickú integritu jedinca, bez toho, aby došlo k zraneniu. To zahrňuje pľutie na hráča, atď.

618 Vylúčenie spojené s trestným strieľaním

 1. Ak je premenené trestné strieľanie, potom vylúčenie, ktoré trestné strieľanie spôsobilo, ak ide o 2-minútové vylúčenie, bude ukončené. To platí i pre odložené trestné strieľanie. Ak sa previní družstvo počas odloženého trestného strieľania ďalším priestupkom, ktorý vedie k trestnému strieľaniu, za príčinu trestného strieľania sa bude považovať druhý priestupok. Ak je trestné strieľanie prerušené priestupkom brankára, bude priestupok brankára považovaný za príčinu nového trestného strieľania. Ak je v spojitosti s trestným strieľaním alebo odloženým trestným strieľaním uložené 5-minútové vylúčenie a ak je trestné strieľanie premenené, potom už existujúce 2-minútové vylúčenie sa skončí.

7. GÓLY

701 Uznané góly

 1. Gól platí, ak bol strelený správnym spôsobom a potvrdený vhadzovaním na stredovom bode. Každý uznaný gól musí byť zaznačený v zápise o stretnutí spolu s časom a číslami strieľajúceho a asistujúceho hráča. Za asistujúceho hráča sa považuje hráč rovnakého družstva, ktorý sa priamo podieľal na strelenom góle. Ku každému gólu je zapísaná len 1 asistencia. Gól dosiahnutý počas predĺženia alebo z trestného strieľania po skončení tretiny či zápasu, nie je potvrdený vhadzovaním, ale považuje sa za uznaný, ak obaja rozhodcovia ukázali na stredový bod a gól bol zapísaný do zápisu o stretnutí.
 2. Uznaný gól nesmie byť po vykonanom následnom vhadzovaní zrušený. Ak sú si rozhodcovia istí, že gól bol uznaný neprávom, musí to byť zapísané.

702 Správne strelený gól

 1. Ak loptička prejde celým objemom spredu za bránkovú čiaru po správnom odohraní hokejkou hráča v poli a ak útočiace družstvo tesne pred alebo v spojitosti so strelením gólu nespáchalo priestupok trestaný voľným úderom alebo vylúčením. Toto platí i vtedy ak :
  • Hráč brániaceho sa družstva posunul bránku Je brána mimo jej miesta a loptička prešla za bránkovú čiaru spredu medzi značkami na umiestnenie bránky a pod pomyselným brvnom.
  • Ak bol strelený vlastný gól. Gól sa považuje za vlastný, ak hráč aktívne hokejkou alebo telom usmerní loptičku do vlastnej bránky.
  • Ak počas odloženého vylúčenia strelí gól družstvo, ktoré sa neprevinilo, bude gól uznaný. Vlastný gól sa v zápise o stretnutí označí ako V.
 2. Ak loptička prejde celým objemom spredu za bránkovú čiaru potom, ako ju hráč brániaceho sa družstva usmernil svojou hokejkou alebo telom, prípadne hráč útočiaceho družstva ju neúmyselne usmernil svojím telom, a ak útočiace družstvo tesne pred alebo v spojitosti so streleným gólom nespáchalo priestupok trestaný voľným úderom alebo vylúčením. Gól sa nepovažuje za správne strelený, ak hráč útočiaceho družstva kopne úmyselne loptičku tesne predtým, ako loptička zamieri do bránky. Ak hráč dosiahol gól s nesprávnou hokejkou a priestupok sa spozoroval až potom, ako loptička prekročila bránkovú čiaru, gól bude uznaný.
 3. Ak sa hráč, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí alebo je nesprávne očíslovaný podieľa na góle. Podieľaním sa na góle sa myslí strelenie gólu alebo asistencia.

703 Nesprávne strelené góly

 1. Ak útočiaci hráč spácha tesne pred alebo v spojitosti s dosiahnutím gólu priestupok, ktorý vedie k voľnému úderu alebo vylúčeniu. (príslušný signál priestupku) To zahŕňa aj situáciu, keď družstvo skóruje s vyšším počtom hráčov alebo v prítomnosti vylúčeného hráča na hracej ploche, prípadne ak útočiaci hráč úmyselne posunul bránku.
 2. Ak útočiaci hráč úmyselne kopne alebo usmerní loptičku akoukoľvek časťou tela a loptička skončí v bránke potom, čo bola tečovaná súperom či jeho vybavením alebo hráčom útočiaceho družstva do bránky. Pretože sa to nepovažuje za priestupok, hra sa obnoví vhadzovaním. Aby bol gól uznaný, musel by loptičku tečovať iný hráč alebo jeho výstroj.
 3. Ak loptička prejde bránkovú čiaru počas alebo po signále. Tretina alebo zápas sa končí vždy zároveň so začiatkom signálu.
 4. Ak sa loptička dostane do bránky bez toho, aby prešla bránkovú čiaru spredu.
 5. Ak brankár hodí alebo kopne loptičku inak správnym spôsobom priamo do súperovej bránky. Pretože sa to nepovažuje za priestupok, hra sa obnoví vhadzovaním. Aby bol gól uznaný, musel by loptičku tečovať iný hráč alebo jeho výstroj.
 6. Ak útočiaci hráč v poli úmyselne kopne loptičku a tá sa dostane do bránky potom, ako je tečovaná súperom alebo jeho výbavou. Pretože sa to nepovažuje za priestupok, hra sa obnoví vhadzovaním. Úmyselná prihrávka nohou, smerujúca na súperovu bránku, je však povolená.
 7. Ak družstvo, ktoré sa previnilo, skóruje počas odloženého vylúčenia. Trest musí byť uložený a hra sa obnoví vhadzovaním.
 8. Ak sa loptička odrazí od rozhodcu priamo do bránky.

8. Signály rozhodcov - následky

Signály rozhodcov 801-806
Signály rozhodcov 807-811

9. Signály rozhodcov - priestupky

Signály rozhodcov 901-907
Signály rozhodcov 908-914
Signály rozhodcov 915-921
Signály rozhodcov 922-925

10. Nákres ihriska

Nákres ihriska